Log in

Зарічний М.М. Програма розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка

Вибори ректора Вибори ректора

     Михайло Михайлович Зарічний


Народився 7 березня 1958 року у м.Івано-Франківську. До 1974 року проживав у селі Старі Богородчани, Богородчанського району, Івано-Франківської області. У 1974 році після закінчення Богородчанської середньої школи поступив у Львівський університет, на механіко-математичний факультет. По закінченні університету, у 1979-1982 роках навчався в аспірантурі Московського університету.

Захистив кандидатську дисертацію у 1983 році.

З 1982 року на викладацькій роботі у Львівському університеті, починаючи з посади асистента.

У 1992 році захистив докторську дисертацію, звання професора - з 1994 р. 1992-2002 рр. - завідувач кафедри алгебри і топології, з 2003 р. - завідувач кафедри геометрії і топології. З 2004 р. - декан механіко-математичного факультету.

Наукові інтереси: топологія, топологічна алгебра, категорна топологія, математична економіка, історія і філософія математики.

Публікації: 3 монографії, понад 120 журнальних публікацій у вітчизняних та закордонних журналах.

Член редколегії "Українського математичного журналу" та інших наукових журналів.

Доповідав на конференціях і наукових семінарах в Україні, США, Польщі, Німеччині, Канаді, Швеції, Росії, Словенії та інших країнах.

Науковий керівник 15 кандидатських дисертацій, науковий консультант 4 докторських дисертацій.

Упродовж 6 років - член експертної ради ВАКу з математики. У 2008-2009 роках - голова математичної комісії наукової ради МОН. Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2010 р.)

Лауреат премії НАНУ імені О.В. Погорєлова (2013 р.)

Одружений, 2 дітей.

Захоплення: література, музика.

Програма претендента на посаду ректора Університету ім. Івана Франка проф. Зарічного Михайла Михайловича


 ПРОГРАМА

розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка

Збереження наступності традицій і досягнень української вищої освіти - одна з запорук поступу Університету. Європейський вектор розвитку, опертий на національний характер освіти, залишається пріоритетним у подальшій діяльності Університету.

Сьогодні Львівський університет є одним з провідних університетів держави, займає чільні позиції у загальнодержавних рейтингах. Однак, попри це не можна не помітити сповільнення темпів розвитку університету упродовж останнього періоду, неефективність системи управління, зниження ролі Університету в освітньому просторі України, невідповідність існуючого стану речей задекларованому прагненню досягти європейського рівня. Вимогою часу є модернізація діяльності Університету. Прийняття Дорожньої карти розвитку української освіти відкриває нові можливості для такої модернізації.

Програмною стратегічною задачею Університету є якісна освіта на основі розвиненої науки.

Навчання

Центральними фігурами в Університеті є професори, викладачі, наукові співробітники. У кадровій політиці необхідно, за прикладом провідних університетів світу, віддавати перевагу претендентам з кращими науковими здобутками. Потрібна програма допомоги молодим викладачам, стимулювання їх наукових досліджень, допомога у наукових стажуваннях, здобуваннях наукових ґрантів. Запровадити спеціальні премії за наукові досягнення, підтримувати наукові відрядження викладачів з ефективним залученням договорів про співдружність університетів.

Відкривати, у відповідності з потребами ринку, нові напрями підготовки фахівців, спеціальності, спеціалізації (мехатроніка, біостатистика, адміністрування бізнесу, науки, освіти, медицини, веб-дизайн, комп’ютерна лінгвістика, історія науки і т.п.)

Університет повинен у повній мірі забезпечувати викладачам академічні свободи, право на педагогічний експеримент, право на свободу наукової діяльності, не регламентовану формальними вимогами та зайвими обмеженнями. Знизити "бюрократичне навантаження" на викладача, звільнивши його від ведення зайвої документації.

Збільшити терміни перебування на посаді викладачів Університету до 7 років. Ініціювати законодавчу ініціативу запровадження безстрокових контрактів.

Для підвищення кваліфікації викладачів створити ефективну програми академічної міграції (в тому числі з залученням зарубіжних університетів-партнерів) на умовах взаємного погашення затрат.

Запровадити ефективний механізм взаємозаліків навантаження між факультетами з метою унеможливлення "роздування" навантаження і, як наслідок, зниження авдиторного навантаження викладачів. Для цього також всюди, де це можливо, використовувати педагогічну практику аспірантів, а також ресурси інститутів НАНУ.

Близькість Львова до кордону з ЄС породжує проблеми конкуренції з європейськими університетами, але також і відкриває нові перспективи прикордонної співпраці. У перспективі - створити спільні магістерські та докторські програм з європейськими університетами (з виданням двох дипломів).

Гармонія між використанням досвіду і високої кваліфікації старшого покоління університетської професури та необхідністю забезпечення притоку молодих кадрів є одним з пріоритетів кадрової політики університету.

Співпрацювати з профспілкою, іншими організаціями у справі охорони праці викладачів і співробітників. Зменшити розрив між умовами праці (офіси) адміністраторів та викладачів.

Центральною у вищій школі є також постать студента (аспіранта). Університет покликаний готувати конкурентоздатних фахівців на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях. Відгукуючись на потреби міждисциплінарності і для забезпечення випереджуючого характеру підготовки фахівців, Університет за прикладом провідних закордонних університетів міг би пропонувати освітні програми паралельного здобування двох бакалавратів.

На часі запровадження в університеті нових освітніх технологій, зокрема з використанням ідей Open Course. Належить розвивати різні форми дистанційного навчання. Потрібно збільшити число авдиторій Університету, обладнаних стаціонарним комп'ютером з доступом до мережі. За прикладом інших університетів України і закордону створити віртуальне навчальне середовище. Основою для бази даних такого середовища можуть стати численні підручники і навчальні посібники, авторами яких є викладачі університету.

Всіляко розвивати студентське самоврядування, заохочувати участь студентів і аспірантів у вирішенні всіх питань університетського життя. Для цього забезпечувати належне представництво студентів і аспірантів у вчених радах. Забезпечити можливість висловлення студентами своєї думки про якість викладання через опитування.

Підтримувати ініціативи студентів, спрямовані на участь у повсякденному житті громади міста і регіону, заохочувати доброчинну діяльність, контактування з рідними школами.

Істотно збільшити число іноземних студентів (аспірантів). Для цього запровадити англомовні магістерські і докторські програми на всіх факультетах.

Удосконалювати механізми реалізації освітніх програм та наукових проектів, що носять міжфакультетський характер. Завершити роботу зі створення факультету педагогіки.

Розвивати співпрацю з бізнесом, оперативно відкривати магістерські програми, орієнтовані на підготовку фахівців для бізнесу. Проголосити політику відкритості університету для приватних інвестицій. У перспективі - створювати корпоративні університети з провідними українськими та зарубіжними компаніями.

Ініціювати давно назрілу реформу аспірантури.

Наука

Забезпечити тяглість академічних традицій, збереження існуючих і створення нових наукових шкіл, зміцнення інтелектуального потенціалу Університету. Зосередити прикладні дослідження на пріоритетних напрямах, що сприяють прогресові регіону та держави. Важливу увагу варто приділити міждисциплінарним дослідженням.

Заохочувати публікації у міжнародних виданнях, надавати для цього вченим університету необхідну методичну допомогу. Продовжити практику преміювання вчених за публікації у виданнях з імпакт-фактором.

Вивести співпрацю з установами НАН України на принципово новий рівень, у практичному плані це би означало створення навчально-наукових комплексів, які допомогли би, зокрема, розв’язати проблему надмірного авдиторного навантаження викладачів університету. Практикувати повноцінні довготривалі стажування викладачів у інститутах НАНУ.

Сприяти у охороні інтелектуальної власності та комерціалізації наукових досягнень вчених Університету.

Сприяти здобуванню вченими Університету грантів на наукові дослідження, для цього широко залучати закордонні університети-партнери.

Використовувати механізм міжнародних наукових конференцій для утвердження міжнародного наукового авторитету Університету.

Систематично проводити міжнародні літні школи з метою підвищення кваліфікації молодих вчених.

Бібліотека і видавнича діяльність

Забезпечити пріоритетність у фінансуванні Наукової бібліотеки. Сприяти входженню бібліотеки у світовий інформаційний простір, налагодження обміну оцифрованим контентом.

Здійснювати ефективну видавничу політику Університету, забезпечити вихід наших видань на міжнародні ринки. Підтримувати видання наукових монографій іноземними мовами.

Промувати наукові періодичні видання університету, забезпечити входження їх у світові наукометричні бази даних.

Матеріально-технічна база

Підтримувати належний рівень матеріально-технічної бази Університету, який забезпечуватиме співробітникам і студентам Університету сучасні умови для наукової і педагогічної діяльності та навчання. Провести моніторинг усіх авдиторних приміщень університету і забезпечити повну їх відповідність існуючим стандартам.

Провести аудит існуючих планів господарської діяльності, привести їх у відповідність з фінансовим станом університету та держави. Сформувати нові, реалістичні плани господарської діяльності. Усі крупні університетські проекти повинні проходити всестороннє громадське обговорення.

У перспективі віддавати перевагу будівництву нових, сучасних корпусів перед освоєнням старих, не завжди пристосованих до навчального процесу та наукових досліджень приміщень.

Менеджмент

Забезпечити ефективне управління Університетом та спрощення механізмів прийняття рішень. Відмовитися від практики прийняття оперативних рішень чисельними колегіальними органами.

Максимально децентралізувати діяльність Університету, передати багато функцій (наприклад, прийом абітурієнтів, оперативне управління фінансами в рамках бюджету) факультетам. Матеріально стимулювати бюджетотворчі факультети.

Залучати експертів-фінансистів до управління фінансами Університету.

Розробити стратегічну програму розвитку Університету на десятиліття з участю експертів різних галузей знань.

Посилити роль Вченої ради Університету та Вчених рад факультетів у прийнятті стратегічних рішень. Передати повноваження Науково-технічної ради Університету науково-технічній комісії Вченої ради.

Забезпечити комп’ютеризацію діловодства на всіх рівнях. Створити єдиний інформаційно-діловий простір Університету, який охоплював би документацію кафедр, факультетів, бібліотек, відділів і служб, приймальної комісії, фінансові звіти, документацію Вчених рад і т.п. Такий інформаційно-діловий простір забезпечив би повний доступ до потрібної інформації всім викладачам, співробітникам і студентам без нанесення шкоди корпоративним інтересам Університету.

Провести роботу з підготовки нової редакції Статуту Університету, інших документів, що регулюють діяльність Університету, у відповідність до положень нового Закону про освіту.

Забезпечити громадський контроль за рішеннями керівництва університету, підвищити роль Наглядової ради. Співпрацювати з студентськими і професійними громадськими організаціями. Ініціювати створення професорського клубу для обговорення актуальних проблем науки і вищої школи.

Соціальна діяльність

Не можна переоцінити значення університету для Львова і для регіону. Виключність Університету полягає в тому, що він готує кадри (в тому числі і вищої кваліфікації) для університетів регіону. Співпраця з колективами львівських університетів, поглиблення взаєморозуміння між ними і колективом нашого Університету сприятиме створенню здорового конкурентного освітнього середовища у Львові.

Вважати однією з місій Університету пропаганду науки для середньої школи, організовувати та проводити фестивалі науки для середньої школи. Проводити олімпіади різних рівнів, використовувати їх, зокрема, як засіб для профорієнтаційної роботи.

Використовувати можливості Асоціації випускників для лобіювання інтересів Університету.

Університет повинен проводити активну політику на ринку освітніх послуг, виступати генератором нових ідей та ініціатором потрібних законів у сфері науки і освіти. Запровадити політику нульової толерантності до проявів корупції в університеті. Зробити відсутність корупції брендом Університету. Створити Етичний кодекс Університету, підвищувати роль етичних чинників у освіті. Розробити конкретні заходи запобігання плагіатові в студентських роботах, дисертаціях, підручниках і т.п.

З метою дальшого розвитку платної форми навчання ініціювати програму освітніх кредитів.

Дозвілля, спорт, виховання

Створювати належні умови для відпочинку і занять спортом студентів, підтримувати матеріальну базу гуртожитків і спорткомплексу. Виховувати у студентів патріотизм, високу культуру, активну громадянську позицію. Забезпечувати підтримку з боку Університету студентської художньої самодіяльності, наші визнані художні колективи.

Заохочувати викладачів і співробітників Університету до занять фізкультурою і спортом, мінімізувати платню за використання спорткомплексу співробітниками або зробити такі послуги безкоштовними.

Широко використовувати Музей Університету для виховання у студентів почуття приналежності до славної історії нашої alma mater.

Примітка: Текст програми є відкритим для використання документом. У остаточний текст програми, що буде представлена Конференції трудового колективу Університету, можуть бути внесені зміни за результатами попереднього громадського обговорення та зустрічей з колективами факультетів.

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua