Log in

Проект Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка

Проект Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка Проект Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРОЕКТ

С Т А Т У Т

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

                    Університет заснований 20 січня 1661р.

 (в редакції, прийнятій Конференцією трудового колективу

від «____» _________ 2015 року)

 

Львівський університет заснований 20 січня 1661 року. Королівським дипломом йому надано “гідність Академії вищого рангу, титул і права Університету”. Від 1784 р. Університет став державним, у 1940 р. йому присвоєно ім’я Івана Франка. 11 жовтня 1999 р. Указом Президента України університетові надано статус національного.

 розділ 1

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Львівський національний університет імені Івана Франка (далі –Університет) – автономний та самоврядний вищий навчальний заклад зі статусом національного та дослідницького, який є державною установою, фінансується за рахунок коштів державного бюджету і підпорядкований центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

Університет є юридичною особою, вищим навчальним закладом державної форми власності, який працює на засадах неприбутковості.

1.2. Статут Львівського національного університету імені Івана Франка (далі Статут) розроблений згідно з Конституцією України, законами України “Про освіту”, "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту" та іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку. Статут є локальним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка.

1.3. Університет за результатами своєї діяльності здобув загальнодержавне і міжнародне визнання, розробляє і реалізує найважливіші державні освітні та наукові програми.

1.4. Повна назва Університету – Львівський національний університет імені Івана Франка;

 Іноземними мовами:

- Universitas Nationalis Leopoliensis nominis Ioannis Franko;

- Ivan Franko National University of Lviv;

- Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw;

- Universidad Nacional Ivan Franko de Lviv;

- Université Nationale Ivan Franko de Lviv;

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

1.5. Скорочені назви Університету – ЛНУ ім. Івана Франка; Львівський університет.

1.6. Місце знаходження Львівського національного університету імені Івана Франка: вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000. Тел. 239-41-22; факс 261-60-48; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., інтернет-портал: http://lnu.edu.ua/.

1.7. Концепція освітньої діяльності Університету базується на особистісній орієнтації освіти, формуванні національних та загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, розробленні та запровадженні освітніх інновацій та інформаційних технологій, розвиткові неперервної освіти та освіти впродовж життя, інтеграції української освіти в європейський і світовий простір, створенні та розвиткові цінностей громадянського суспільства.

1.8. Основною метою діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з державними замовленнями й договірними зобов’язаннями для органів держави та місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій України різних форм власності і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

1.9. Основними напрямами діяльності Університету є:

1.9.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на початковому (короткий цикл), першому (бакалаврський), другому (магістерський), третьому (освітньо-науковий), науковому рівнях вищої освіти, успішне виконання яких є підставою для присудження відповідних ступенів вищої освіти: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук;

1.9.2. Науково-дослідна, науково-технічна, науково-виробнича, інноваційна, природоохоронна, проектно-пошукова, дослідно-конструкторська, конструкторсько-технологічна діяльність; популяризація науки;

1.9.3. Проектно-пошукові, пусконалагоджувальні, монтажні та експериментальні роботи; науково-технічні та інші експертизи; надання консультацій та послуг;

1.9.4. Організація та проведення наукових, науково-технічних, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл та олімпіад, у тому числі міжнародних;

1.9.5. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора;

1.9.6. Атестація наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників;

1.9.7. Підвищення педагогічної, наукової кваліфікації фахівців та післядипломна освіта;

1.9.8. Підготовка громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади;

1.9.9. Науково-методична, культурно-освітня та культурно-просвітницька, інформаційна, консультаційна, видавнича, спортивно-оздоровча, туристично-рекреаційна діяльність, провадження медичної практики та надання медичних послуг студентам та співробітникам Університету тощо;

1.9.10. Надання платних освітніх та інших послуг, фінансово-господарська, соціально-економічна, торгово-закупівельна діяльність;

1.9.11. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти, науки, культури тощо.

1.9.12. Інші напрями діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

1.10. Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу), Університет здійснює після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

1.11. Навчальний процес, проведення зборів та засідань, оформлення документації в Університеті здійснюється українською мовою. Використання інших мов можливе:

1.11.1. Під час проведення міжнародних заходів, де ухвали про робочі мови приймає оргкомітет;

1.11.2. У викладацькій роботі осіб, запрошених для цього з інших держав;

1.11.3.У випадках викладання окремих навчальних дисциплін іншими мовами, якщо це передбачено навчальним планом та ухвалою Вченої ради факультету.

1.12. Діяльність Університету здійснюється на засаді незалежності від політичних партій, громадських та релігійних об’єднань. В Університеті не допускається створення політичних партій та їх осередків, релігійних організацій та їх органів. Громадські організації діють в Університеті на засадах, визначених Конституцією України та законами України.

1.13. Університет здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, Статуту та інших локальних актів.

1.14. Університет веде самостійний баланс, має спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та/або вкладні (депозитні) рахунки в установах державних банків, кошторис, гербову та інші печатки зі своєю назвою, знаки для товарів і послуг, бланки і штампи з реквізитами та іншу атрибутику.

1.15. Втручання органів держави та органів місцевого самоврядування в діяльність Університету не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

1.16. Університет має свої символи – Герб та Хоругву. Порядок їх використання визначено відповідними Положеннями.

1.17. Днем Університету є 11 жовтня.

Розділ 2

Права та обов’язки Засновника

2.1.   Засновником Університету є держава в особі центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (надалі – Засновник).

2.2.   Засновник є суб’єктом управління Університетом.

2.3.   Засновник є суб’єктом управління об’єктами державної власності, що належать Університету.

2.4. Засновник забезпечує фінансування Університету за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

2.5. Засновник розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальностями відповідних ступенів вищої освіти і забезпечує фінансування такої підготовки за рахунок видатків Державного бюджету України.

2.6.   Засновник може делегувати окремі свої повноваження керівникові або іншому органу управління Університету.  

2.7.   Засновник здійснює належні йому права щодо Університету, а також виконує покладені на нього обов’язки.

2.8.   Засновник як суб’єкт управління Університетом має такі права та обов’язки:

2.8.1. Затверджує Статут університету та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету затверджує внесені до нього зміни або нову редакцію;

2.8.2. Організовує і проводить конкурс щодо обрання Ректора Університету;

2.8.3. Укладає в місячний строк контракт із Ректором Університету, обраним за конкурсом;

2.8.4. Видає наказ про призначення Ректора Університету, а також звільнення його з посади;

2.8.5. За поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету достроково розриває контракт із Ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення вимог Статуту та умов контракту;

2.8.6. Здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту;

2.8.7. Здійснює інші повноваження щодо управління Університетом, передбачені законом і Статутом.

2.9.   Засновник як суб’єкт управління об’єктами державної власності, що належать Університету, має такі права та обов’язки:

2.9.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Університету;

2.9.2. Ініціює та/або погоджує створення Університетом юридичних осіб, яким передаються об'єкти державної власності, що належать Університету, розробляє та/або затверджує їх статути;

2.9.3. Проводить моніторинг фінансової діяльності Університету та вживає заходи до поліпшення його роботи;

2.9.4. Забезпечує проведення аудиторських перевірок Університету;

2.9.5. Веде облік об’єктів державної власності, що належать Університету, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

2.9.6. Погоджує передачу об’єктів державної власності, що належать Університету, у комунальну власність, до сфери управління інших органів, або в користування Національній академії наук, галузевим академіям наук, а також передачу об’єктів комунальної власності в державну власність для потреб Університету;

2.9.7. Погоджує Університету договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, якщо ними передбачено передання об’єктів державної власності, що належать Університету, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;

2.9.8. Забезпечує проведення інвентаризації об’єктів державного майна, що належить Університету;

2.9.9. Забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

2.9.10. Надає Університету згоду на оренду державного майна, пропонує умови договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна, а також організовує контроль за використанням цього майна;

2.9.11. Забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснює заходи щодо охорони державної таємниці;

2.9.12. Виконує інші передбачені законодавством функції з управління об’єктами державної власності, що належать Університету.

Розділ 3

ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. Основними завданнями Університету є:

3.1.1. Забезпечувати високий рівень освітньої діяльності, яка дає змогу особам здобути вищу освіту відповідного ступеня і кваліфікації за обраними спеціальностями;

3.1.2. Досягнути світового рівня наукової діяльності через запровадження моделі поєднання освіти, науки та інновацій, які сприяють інтеграції у світовий освітньо-науковий простір;

3.1.3. Створювати умови для формування особистості через патріотичне, правове, екологічне виховання; утверджувати в учасників освітнього процесу високі моральні цінності, соціальну активність, активну громадянську позицію та відповідальність, здоровий спосіб життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

3.1.4. Забезпечувати органічне поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової, інноваційної та виховної діяльності;

3.1.5. Зберігати і примножувати свої традиції у сфері моральних, культурних, освітніх, наукових цінностей та досягнень суспільства;

3.1.6. Поширювати знання серед населення, сприяти підвищенню освітнього і культурного рівня громадян;

3.1.7. Налагоджувати міжнародні зв’язки та провадити міжнародну діяльність в галузі освіти, науки, культури тощо;

3.1.8. Створювати необхідні умови для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

3.1.9. Забезпечувати соціальний захист учасників освітнього процесу та інших працівників Університету.

3.2. Університет має право:

3.2.1. Самостійно визначати свою структуру, штатний розпис, приймати на роботу науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, визначати штатні нормативи, найменування та чисельність посад працівників відповідно до структури Університету, встановлювати надбавки, доплати до зарплат, надавати допомоги за рахунок власних надходжень на умовах, визначених у Колективному договорі Університету.

3.2.2. Самостійно визначати: спеціалізації на спеціальностях, за якими здійснюється підготовка фахівців різних рівнів вищої освіти; зміст освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм з метою присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук; засоби діагностики якості освіти, навчальних планів та програм навчальних дисциплін;

3.2.3. Самостійно визначати форми навчання, форми організації освітнього процесу і види навчальних занять, у тому числі здійснювати підготовку фахівців за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;

3.2.4. Запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього та наукового процесу;

3.2.5. Визначати план прийому студентів за різними рівнями вищої освіти з урахуванням державного замовлення та договорів на підготовку фахівців з юридичними та фізичними особами. Здійснювати перерозподіл державного замовлення між спеціальностями (напрямами) в межах галузі знань в обсязі, що не перевищує 5 відсотків загального обсягу державного замовлення Університету, про що Університет інформує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки України. Здійснювати перерозподіл ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань;

3.2.6. Здійснювати у встановленому порядку підготовку докторів філософії та докторів наук.

3.2.7. Визначати норми часу навчальної та іншої роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників;

3.2.8. Здійснювати перерозподіл нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань;

3.2.9. Видавати дипломи відповідного ступеня вищої освіти, а також посвідчення та сертифікати про одержання освітніх послуг;

3.2.10. Ухвалювати Вченою радою Університету остаточне рішення щодо визнання (встановлення еквівалентності) здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти і вчених звань під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

3.2.11. Отримувати додаткове фінансування для наукової діяльності, підтримки та розвитку матеріально-технічної бази Університету з Державного бюджету України на умовах та в обсязі передбаченому законодавством (не менше 25 відсотків коштів, передбачених на утримання Університету щорічно);

3.2.12. На конкурсних засадах формувати тематику фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок і самостійно затверджувати річний тематичний план;

3.2.13. Ухвалювати Вченою радою Університету остаточне рішення щодо присвоєння вчених звань;

3.2.14. Самостійно утворювати разові спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій для здобуття наукового ступеня доктора філософії за участю не менше 5 осіб з відповідним ступенем, двоє з яких працює в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі);

3.2.15. Самостійно розробляти і впроваджувати власні програми розвитку Університету;

3.2.16. У встановленому законодавством порядку створювати факультети, інститути, кафедри, коледжі, філії; навчальні, методичні, наукові, дослідницькі, інші центри; лабораторії та інші структурні підрозділи;

3.2.17. Створювати навчальні та навчально-виробничо-наукові комплекси, які є добровільними об’єднаннями із збереженням статусу юридичних осіб їх учасників.

3.2.18. Формувати на своїй базі конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, технополіси, малі підприємства, бізнес-інкубатори, консорціуми тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;

3.2.19. Створювати за межами України свої структурні підрозділи відповідно до законодавства іноземних держав та з дотриманням порядку, визначеного законодавством України;

3.2.20. Надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до чинного законодавства;

3.2.21. Здійснювати доуніверситетську, курсову підготовку, післядипломну освіту, визначати їх форми та тривалість;

3.2.22. Проводити, на підставі договорів, спільну діяльність з вищими навчальними закладами, освітніми та іншими установами, підприємствами та організаціями, в тому числі й іноземними;

3.2.23. Укладати угоди про міжнародне співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо, в тому числі щодо підготовки фахівців за узгодженими освітніми програмами; брати участь у роботі міжнародних організацій;

3.2.24. Самостійно визначати статті та обсяги власних надходжень від освітньої, наукової та іншої діяльності і розпоряджатися ними у відповідності до законодавства України;

3.2.25. Проводити фінансово-господарську та іншу діяльність в Україні та за її межами відповідно до законодавства та Статуту;

3.2.26. Відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у національній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавства; користуватися банківськими кредитами;

3.2.27. Звертатись з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти та брати участь у роботі над їх проектами;

3.2.28. Встановлювати власні форми матеріального, морального та іншого заохочення для учасників освітнього, наукового процесу та інших категорій працівників Університету;

3.2.29. Провадити видавничу діяльність: видавати підручники, навчально-методичні, наукові та інші види друкованих праць, розвивати власну поліграфічну базу;

3.2.30. Проводити наукові симпозіуми, конференції, круглі столи, семінари, та інші наукові заходи різних рівнів. Організовувати і проводити конкурси та олімпіади, у тому числі й міжнародні;

3.2.31. Використовувати в освітньому процесі та науковій діяльності дорогоцінні метали та напівкоштовне каміння, речовини-прекурсори (визначені законодавством);

3.2.32. Отримувати послуги, кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше майно) від юридичних та фізичних осіб, у тому числі й іноземних, відповідно до чинного законодавства;

3.2.33. Створювати власні, використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

3.2.34. Створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, мистецьких та культурно-просвітницьких структурних підрозділів;

3.2.35. Здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний та поточний ремонти основних фондів підрядним або господарським способом; виділяти кошти на благоустрій соціально-побутових об’єктів та соціальну підтримку працівників Університету та осіб, які навчаються в ньому;

3.2.36. Набувати у власність та користуватись земельними ділянками в порядку, встановленому законодавством України;

3.2.37. Запроваджувати та використовувати власну символіку, атрибутику та відзнаки Університету;

3.2.38. Мати сторожову та іншу охорону згідно із законодавством України.

3.2.39. Університет має інші права передбачені законодавством та Статутом.

3.3. Університет зобов'язаний:

3.3.1. Дотримуватись стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;

3.3.2. Вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

3.3.3. Мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

3.3.4. Створювати працівникам Університету належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку та медичного обслуговування;

3.3.5. Створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

3.3.6.Забезпечувати особам, які навчаються в Університеті, безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

3.3.7.Дотримуватися вимог законодавства України про працю, оподаткування, охорону довкілля; виконувати інші обов'язки, покладені на нього відповідно до законодавства України;

3.3.8.Проводити реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів у межах виділених асигнувань, забезпечувати вчасне введення в дію придбаного обладнання;

3.3.9. Здійснювати матеріально-технічне забезпечення основних напрямків діяльності;

3.3.10. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання обов’язків;

3.3.11. Здійснювати бухгалтерський та інші види обліку, вести статистичну звітність відповідно до законодавства України;

3.3.12. Університет виконує інші обов’язки, передбачені законодавством та Статутом.

 Розділ 4

Структура Університету

 4.1. Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів визначаються Статутом та положеннями про відповідні структурні підрозділи.

 4.2. Структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради Університету у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і Статутом.

 4.3. До структури Університету входять основні та інші структурні підрозділи (структурні підрозділи, що провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження; що забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять наукові дослідження; інститути післядипломної освіти, інші).

4.3.1. Основними структурними підрозділами Університету є факультети, кафедри, Наукова бібліотека.

4.3.1.1. Факультет – це структурний підрозділ Університету, що об’єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які у сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.

4.3.1.2. Кафедра – це базовий структурний підрозділ Університету, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

4.3.1.3. Наукова бібліотека Університету – є науково-методичним центром бібліотекознавства, книгознавства та бібліографії, забезпечує літературою та інформацією навчальний та науковий процес. Вона є базовою для науково-методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти західного регіону України. Фонд Наукової бібліотеки може поповнюватися за рахунок коштів Університету, доброчинних та цільових пожертв від фізичних або юридичних осіб України, інших держав та інших джерел.

Директора Наукової бібліотеки Університету обирає Вчена рада Університету строком на п’ять років з числа штатних працівників, для яких Університет є основним місцем роботи, з урахуванням пропозицій зборів (конференції) трудового колективу Наукової бібліотеки.

4.3.2. Структурними підрозділами Університету також є: коледжі; Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; філії; науково-дослідна частина; науково-дослідні інститути; навчально-наукові інститути; Ботанічний сад; Астрономічна обсерваторія; Організаційно-методичний центр електронного навчання, інші центри; стаціонари та лабораторії; навчально-методичний відділ, відділ міжнародних зв’язків, відділ аспірантури і докторантури та інші відділи; підрозділи адміністративно-господарського призначення; музеї; архів; навчально-професійний театр «Просценіум», структурні підрозділи соціально-культурної сфери та інші підрозділи.

4.3.2.1. Коледж – структурний підрозділ Університету, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження.

Коледж також має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

4.3.2.2. Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки – це структурний підрозділ Університету, який здійснює спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду, підготовку громадян України для вступу до Університету, інших навчальних закладів та підготовку іноземних громадян для навчання у вищих навчальних закладах України.

Навчально-методичний процес в Інституті забезпечують кафедри Університету.

 Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки очолює директор, який обирається Вченою радою Університету строком на 5 років з числа штатних працівників для яких Університет є основним місцем роботи.

4.3.2.3. Філії – це територіально відокремлені структурні підрозділи Університету, що створюються з метою задоволення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання.

Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого Вченою Радою Університету положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності.

Філію очолює директор, який підпорядкований Ректору і діє на підставі відповідного доручення та обирається Вченою радою Університету.

4.3.2.4. Науково-дослідна частина – це структурне об’єднання загальноуніверситетських науково-дослідних установ, науково-дослідних інститутів, науково-дослідних лабораторій, колективу виконавців науково-дослідної роботи та відділів і груп управління.

4.3.2.5. Науково-дослідні інститути – це структурні підрозділи Університету, які проводять наукові дослідження, об’єднують споріднені наукові лабораторії, відділи, центри тощо. В Інституті може створюватись Вчена (науково-технічна) рада, рішення якої мають рекомендаційний характер.

4.3.2.6. Навчально-наукові інститути – структурні підрозділи Університету, що об’єднують відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії тощо, які забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей та/або провадять наукові дослідження.

4.3.2.7. Ботанічний сад – це структурний підрозділ Університету, який створено з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи.

Ботанічний сад є науково-дослідною природоохоронною установою.

Для вирішення наукових і науково-технічних проблем у Ботанічному саду створюється науково-технічна рада.

Директор Ботанічного саду призначається на посаду наказом Ректора та підзвітний Вченій раді біологічного факультету, Вченій раді Університету, в межах компетенції відповідних рад.

4.3.2.8. Астрономічна обсерваторія – структурний підрозділ Університету, що здійснює діяльність як науково-дослідна установа Університету, включена до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

У складі Астрономічної обсерваторії є наукові відділи, які сформовані відповідно до основних напрямків досліджень та Положення про Астрономічну обсерваторію.

Астрономічна обсерваторія є базою для підготовки студентів Університету.

До складу Астрономічної обсерваторії також входить Заміська станція спостережень Астрономічної обсерваторії (смт. Брюховичі).

Директор Астрономічної обсерваторії призначається на посаду наказом Ректора та підзвітний Вченій раді фізичного факультету, Вченій раді Університету, в межах компетенції відповідних рад.

4.3.2.9. Організаційно-методичний центр електронного навчання – структурний підрозділ Університету, створений для координації впровадження технологій електронного навчання у навчальний процес як додаткового засобу підвищення якості навчання.

Організаційно-методичний центр електронного навчання об’єднує відповідні лабораторії.

4.3.2.10. Стаціонари та лабораторії – структурні підрозділи Університету, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей, зокрема: Дністровський географічний стаціонар (смт.Єзупіль Тисменицького району Ів.-Франківської обл.), Чорногірський географічний стаціонар (смт.Ворохта Ів.-Франківської обл.), Шацький біолого-географічний стаціонар (смт.Шацьк Волинської обл.), Високогірний біологічний стаціонар (с.Кваси Закарпатської обл.), Розтоцький ландшафтно- геофізичний стаціонар (смт.Брюховичі), Діловецький геологічний стаціонар (с.Ділове Закарпатської обл.), Міжкафедральна лабораторія польових досліджень геологічного факультету (с.Верхнє Синьовидне Львівської обл.), інші. На їх базі Університет проводить наукові дослідження; вони також можуть використовуватися як об’єкти соціальної інфраструктури, згідно чинного законодавства.

4.3.2.11. Юридична клініка – це структурний підрозділ Університету, що здійснює підготовку фахівців у галузі знань «Право», утворений як база для практичного навчання та проведення практики студентів шляхом надання безоплатної правової допомоги та здійснення правопросвітньої діяльності.

4.3.2.12. Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ Університету, який здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, проведення навчальних, виробничих, педагогічних практик студентів, стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, забезпечення роботи Державних екзаменаційних комісій, реєстрацію договорів про надання освітніх послуг, видачу дипломів випускникам Університету, забезпечення раціонального використання аудиторного фонду.

4.3.2.13. Відділ міжнародних зв’язків – структурний підрозділ Університету, зорієнтований на аналітичну діяльність, яка сприяє розвиткові, розширенню та зміцненню міжнародних зв’язків, зростанню авторитету та репутації Університету в світовому академічному співтоваристві.

4.3.2.14. Відділ аспірантури і докторантури – структурний підрозділ Університету, який здійснює організацію підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру.

4.3.2.15. Підрозділи адміністративно-господарського призна­чення – це структурні підрозділи Університету, які забезпечують адміністративно-господарську діяльність Університету, зокрема: бухгалтерська служба, планово-фінансовий відділ, сторожова охорона, відділ кадрів, юридичний відділ, транспортний відділ, господарський відділ, ремонтно-будівельна дільниця та інші.

4.3.2.16. Видавництво (видавничий центр) – структурний підрозділ Університету, основним видом діяльності якого є видавнича підготовка, випуск у світ та реалізація видавничої продукції.

 4.3.2.17. Музеї – структурні підрозділи Університету, що здійснюють культурно-освітню та науково-дослідну діяльність, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, університетських надбань, що становлять частину національної і світової історико-культурної спадщини.

4.3.2.18. Архів – структурний підрозділ Університету, що здійснює зберігання та використання документів, що стосуються історії та функціонування Університету.

4.3.2.19. Навчально-професійний театр «Просценіум» – це структурний підрозділ Університету, який є навчальною базою практики для студентів факультету культури та мистецтв, формує професійні мистецькі кадри шляхом регулярного показу вистав на основі академічних принципів, фаховості і новітніх експериментальних пошуків, забезпечує необхідні умови для виховання нового молодіжного середовища глядачів.

4.3.2.20. Структурні підрозділи соціально-культурної сфери – це структурні підрозділи Університету, які забезпечують функціонування об’єктів соціально-культурного призначення, зокрема: їдальні та буфети, центр культури та дозвілля, студентське містечко, санаторій-профілакторій, поліклініка, навчально-спортивний комплекс, спортивно-оздоровчий табір “Карпати” (с. Чинадієво, Закарпатської обл.) та інші.

4.4. Рішення про утворення структурних підрозділів ухвалює Вчена рада Університету та одночасно затверджує Положення про ці підрозділи, після їх попереднього обговорення на засіданні ректорату.

4.5. Ухвалені Вченою радою Університету Положення про структурні підрозділи підписує Ректор.

4.6. Посади структурних підрозділів Університету відображається в штатному розписі Університету, який затверджує Ректор.

4.7. При Університеті можуть створюватися та функціонувати ліцеї, гімназії, школи та інші навчальні заклади.

4.8. Рішення про реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету ухвалює Вчена рада Університету за поданням Ректора Університету.

Розділ 5

Права та обов’язки Ректора Університету

5.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює Ректор, права, обов’язки та відповідальність якого визначені чинним законодавством, Статутом та іншими локальними нормативними актами Університету.

5.2. Ректор вступає на посаду відповідно до наказу центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки про його призначення.

Ректор приймає присягу під час інавгурації на засіданні Вченої ради Університету. Текст присяги затверджує Вчена рада Університету.

5.3. Ректор представляє Університет у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених чинним законодавством і Статутом.

5.4. Ректор Університету:

5.4.1. Організовує діяльність Університету та відповідає за результати його діяльності перед Засновником;

5.4.2. Затверджує структуру і штатний розпис Університету;

5.4.3. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету;

5.4.4. видає накази і розпорядження, дає доручення, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету;

5.4.5. Розпоряджається майном та коштами Університету у межах його повноважень;

5.4.6. забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори, пов’язані з діяльністю Університету;

5.4.7. Приймає на посаду та звільняє з посади працівників Університету та визначає їх функціональні обов’язки. Призначає проректорів за погодженням із Вченою радою Університету;

5.4.8. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в Університеті;

5.4.9. Забезпечує дотримання в Університеті службової та державної таємниці;

5.4.10. Формує контингент осіб, які навчаються в Університеті: здійснює їх зарахування, переведення, надання академвідпустки;

5.4.11. Відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органом студентського самоврядування відповідного факультету (коледжу) та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо ця особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту»;

5.4.12. Забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін, планів науково-дослідних робіт;

5.4.13. Контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

5.4.14. Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

5.4.15. Застосовує заходи морального та матеріального заохочення і притягає до відповідальності працівників та осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства, Правил внутрішнього розпорядку та Статуту;

5.4.16. Забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

5.4.17. Сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, профспілкових організацій працівників і студентів, громадських організацій, які створені та діють в Університеті згідно чинного законодавства;

5.4.18. Сприяє формуванню здорового способу життя та оздоровленню працівників Університету та осіб, які навчаються у ньому; сприяє зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом;

5.4.19. Спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій працівників Університету і студентів подає для затвердження Конференції трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку Університету та Колективний договір Університету і після затвердження підписує їх;

5.4.20. Може створювати, відповідно до чинного законодавства, робочі та дорадчі органи для вирішення питань діяльності Університету;

5.4.21. Може делегувати частину своїх повноважень проректорам та керівникам структурних підрозділів Університету;

5.4.22. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом та локальними нормативними актами Університету.

5.5. Ректор відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Університету.

5.6. Ректор щороку звітує перед Конференцією та центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки і оприлюднює звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.

5.7. Особа, яка працювала на посаді Ректора не менш як 10 років підряд, після виходу на пенсію з цієї посади може бути призначена радником Ректора на громадських засадах або на платній основі за рахунок власних надходжень Університету. Питання про оплату праці на посаді радника Ректора Університету вирішує Вчена рада Університету.

Розділ 6

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

6.1. Управління діяльністю Університету провадиться на принципі поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.

6.1.1. Колегіальне управління Університетом здійснюють Конференція трудового колективу Університету (далі – Конференція) та Вчена рада Університету в межах своїх повноважень.

Колегіальне управління структурним підрозділом Університету здійснює конференція трудового колективу цього структурного підрозділу (далі – Конференція підрозділу), вчена рада факультету, відповідний колегіальний орган іншого структурного підрозділу.

6.1.1.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція.

Порядок скликання, обрання та повноваження Конференції визначені у розділі 7 Статуту.

6.1.1.2. Колегіальним органом управління структурного підрозділу Університету є Конференція підрозділу.

Порядок скликання, обрання та повноваження Конференції підрозділу визначені у розділі 7 Статуту.

6.1.1.3. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університетом, який утворюється строком на п’ять років. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом Ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

Вчену раду Університету очолює її Голова, якого обирають на строк діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням з числа членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання. За поданням Голови Вчена рада Університету обирає його заступника.

 До складу Вченої ради Університету входять за посадами Ректор, проректори, декани факультетів, директори коледжів, директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, учений секретар (секретар Вченої ради), директор Наукової бібліотеки, начальник навчально-методичного відділу, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та голова первинної профспілкової організації працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук по одному від факультету, загально університетських кафедр; виборні представники від Астрономічної обсерваторії, Ботанічного саду, Центру інформаційних технологій по одному від підрозділу; виборні представники студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету по одному від кожної організації.

Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням.

Виборних представників з числа працівників Університету обирає Конференція за поданням Конференції (зборів) підрозділу, у якому вони працюють, а виборних представників з числа студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, обирають студенти шляхом прямих таємних виборів.

Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться, як правило, щомісячно. Позачергові засідання Вченої ради Університету можуть бути скликані за ініціативою Ректора, Голови Вченої ради або за вимогою не менше третини членів Вченої ради Університету.

У разі відсутності Голови Вченої ради Університету її засідання проводить заступник.

Вчена рада Університету є правомочною, якщо в її засіданні бере участь не менше 2/3 складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету, крім випадків, передбачених Статутом і чинним законодавством.

Ухвала Вченої ради Університету, якщо вона цього потребує, вводиться в дію наказомРектора.

6.1.1.4. Вчена рада Університету:

6.1.1.4.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

6.1.1.4.2. Ухвалює рішення про скликання Конференції, затверджує порядок обрання делегатів Конференції, норму представництва та порядок денний;

6.1.14.3. Розробляє і подає Конференції проект Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

6.1.1.4.4. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

6.1.1.4.5. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

6.1.1.4.6. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

6.1.1.4.7. Ухвалює за поданням Ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

6.1.1.4.8. Затверджує положення про факультет, про загально університетську кафедру, коледж, Наукову бібліотеку, філію;

6.1.1.4.9. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директорів коледжів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора інституту, директора бібліотеки, керівників філій;

6.1.1.4.10. Подає пропозиції Ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів, головного бухгалтера;

6.1.1.4.11. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

6.1.1.4.12. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

6.1.1.4.13. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

6.1.1.4.14. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

6.1.1.4.15. Оцінює науково-педагогічну діяльність факультетів та загальноуніверситетських кафедр, педагогічну діяльність коледжів;

6.1.1.4.16. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту»;

6.1.1.4.17. Ухвалює остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

6.1.1.4.18. Має право вносити подання про відкликання Ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією;

6.1.1.4.19. Ухвалює рішення про рекомендацію до друку підручників, посібників, збірників наукових праць, монографій та інших видань;

заслуховує звіти деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів;

6.1.1.4.20. Ухвалює рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій;

6.1.1.4.21. Ухвалює рішення про присвоєння на підставі відповідних положень почесних звань doctor honoris causa Університету, Заслужений Професор Львівського національного університету імені Івана Франка та інших почесних звань Університету;

6.1.1.4.22. Ухвалює рішення про подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття Державних і міжнародних премій;

6.1.1.4.23. Ухвалює рішення про рекомендацію кандидатур працівників Університету для присвоєння почесних звань і нагород;

6.1.1.4.24. Ухвалює рішення про рекомендацію або підтримку кандидатур на обрання членами-кореспондентами, академіками Національної Академії Наук України, галузевих, відомчих та зарубіжних Академій;

6.1.1.4.25. Встановлює іменні стипендії та рекомендує кандидатури для здобуття іменних і спеціальних стипендій, у тому числі із фондів, наданих Університетові юридичними та фізичними особами України та інших держав;

6.1.1.4.26. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до чинного законодавства і Статуту.

6.1.1.5. Вчена рада Університету своєю ухвалою може делегувати повноваження щодо обрання за конкурсом на посади доцентів та затвердження навчальних планів Вченій раді відповідного факультету.

6.1.1.6. В Університеті утворюються Вчені ради факультетів строком на 3 роки. У коледжах та інших структурних підрозділах можуть бути утворені Вчені ради, порядок створення, склад та повноваження яких визначаються відповідними Положеннями, затвердженими Вченою радою Університету.

Вчену раду факультету очолює її Голова, якого обирають на строк діяльності Вченої ради факультету на її засіданні таємним голосуванням з числа членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання. За поданням Голови Вчена рада факультету обирає його заступника та секретаря.

 До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан, заступники декана, завідувачі кафедр, голова профспілкової організації працівників факультету за умови, що профспілкова організація факультету об’єднує не менше 50 % працівників факультету, керівник органу студентського самоврядування факультету.

Виборні представники, які працюють на факультеті на постійній основі і представляють наукових та науково-педагогічних працівників, обираються з числа професорів, докторів наук, кандидатів наук (докторів філософії) в порядку, визначеному Положенням про факультет, але не менше ніж по одному від кожної кафедри. До складу Вченої ради факультету також можуть обирати представників інших категорії працівників, відповідно до Положення про факультет.

До складу Вченої ради факультету входять виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. При цьому не менш як 75 % загальної чисельності складу Вченої ради факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 % – виборні представники з числа студентів, які навчаються на факультеті і об’єднані студентським самоврядуванням.

Виборних представників обирає відповідний орган громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють або навчаються, а виборних представників з числа студентів, які навчаються на факультеті, – вищий орган студентського самоврядування.

Склад Вченої ради факультету затверджується наказом Ректора Університету за поданням декана факультету.

До компетенції Вченої ради факультету належать: питання навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та господарської діяльності факультету та їх матеріально-технічного забезпечення, заслуховування звітів про роботу аспірантів, докторантів, викладачів та працівників факультету, ухвалювання навчальних планів і програм навчання, фінансового плану і звіту факультету, звітів про виконання науково-дослідних робіт, ініціювання проведення науково-дослідних та господарських робіт, спрямованих на поліпшення навчальної, наукової та методичної роботи, подання Вченій раді Університету пропозицій щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам і іншим працівникам факультету, приймає рішення з питань, делегованих Вченою радою Університету.

Вчена рада факультету обирає на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів. Обрання на посаду асистентів, викладачів, старших викладачів проводиться після розгляду на відповідній кафедрі.

Вчена рада факультету обирає таємним голосуванням на посаду доцентів, відповідно до делегованих повноважень Вченою радою Університету. Обрання на посаду доцентів проводиться після розгляду на відповідній кафедрі.

Вчена рада факультету обговорює кандидатури на посади професорів після їх розгляду на відповідній кафедрі і подає пропозиції Вченій раді Університету у вигляді результатів голосування.

Рішення Вченої ради факультету, якщо воно цього потребує, вводиться в дію розпорядженням декана.

Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою Радою Університету.

6.1.2. Єдиноначальне (безпосереднє) управління Університетом здійснює Ректор, якого призначають на посаду відповідно до Закону України “Про вищу освіту” і Статуту.

Керівництво факультетами здійснюють декани, керівництво філіями, коледжами, інститутами – директори, кафедрами – завідувачі, які не можуть перебувати на цих посадах більш як два строки.

Керівництво Науковою бібліотекою здійснює директор.

6.1.2.1. Ректор Університету є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту» і Статутом.

Одна і та сама особа не може бути Ректором Університету більше, ніж два строки.

Кандидат на посаду Ректора Університету має бути громадянином України, повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш, як 10 років.

Засновник або уповноважений ним орган (особа) зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади Ректора Університету не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту з особою, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень Ректора Університету конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

Засновник або уповноважений ним орган (особа) протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду Ректора Університету приймає пропозиції щодо претендентів на посаду Ректора Університету і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Університету для голосування.

Ректора Університету обирають шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту», Статутом, з урахуванням відповідних нормативно-правових актів.

Брати участь у виборах Ректора Університету мають право:

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;

- представники з числа інших штатних працівників, яких обирають відповідні працівники шляхом прямих таємних виборів;

- виборні представники з числа студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, яких обирають студенти шляхом прямих таємних виборів, аспірантів, докторантів.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 відсотків від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа, інших працівників Університету, аспірантів, докторантів – до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, засновник або уповноважений ним орган (особа) укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

Ректор Університету може бути звільнений з посади засновником або уповноваженим ним органом (особою), а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання Конференцією; з підстав, визначених законодавством про працю; за порушення Статуту та умов контракту. Подання про відкликання Ректора може бути внесено до Конференції не менш, як половиною статутного складу Наглядової або Вченої ради Університету. Рішення про відкликання Ректора Університету приймається більшістю голосів за умови присутності не менш, як двох третин статутного складу Конференції.

6.1.2.2. Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету.

Кандидатом на посаду декана може бути особа, яка впродовж останніх 5 років перед обранням працювала в Університеті на посадах науково-педагогічних працівників на постійній основі.

Повноваження декана факультету визначаються положенням про факультет, яке затверджує Вчена рада Університету.

Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень заступникам.

 Декана факультету обирає Вчена рада Університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій Конференції факультету через оголошення результатів таємного голосування на засіданні Вченої ради Університету.

Ректор Університету не пізніше 10 днів з дня обрання декана факультету укладає з ним контракт строком на п’ять років.

Декан факультету здійснює свої повноваження на постійній основі.

Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету.

Розпорядження декана факультету може скасувати Ректор Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту та іншим локальним правовим актам Університету чи завдають шкоди інтересам Університету.

Ректор Університету може звільнити декана факультету з посади за поданням Вченої ради Університету або Конференції факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення вимог Статуту, умов контракту.

Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до Конференції факультету не менш як половиною голосів затвердженого складу Вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менш як двома третинами голосів загального складу Конференції факультету.

Порядок обрання та повноваження директора інституту, філії, коледжу, Наукової бібліотеки, визначаються Статутом та відповідними положеннями, які затверджує Вчена рада Університету.

6.1.2.3. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

Завідувача кафедри обирає за конкурсом Вчена рада Університету таємним голосуванням строком на п’ять років з урахуванням пропозицій засідання кафедри та зборів трудового колективу факультету через оголошення результатів таємного голосування.

Ректор укладає з завідувачем кафедри контракт строком на п’ять років.

Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

Основною формою роботи кафедри є її засідання. Участь у голосуванні на засіданні кафедри беруть науково-педагогічні та наукові працівники.

6.2. Для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення Конференція утворює Наглядову раду Університету (далі – Наглядова рада).

Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі Конференції з правом дорадчого голосу.

Наглядова рада створюється рішенням Конференції, строком на п’ять років у складі семи осіб. Персональний склад Наглядової ради затверджує Конференція за поданням Вченої ради Університету.

Наглядова рада на своєму засіданні обирає голову та заступника (заступників).

До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

До компетенції Наглядової ради належить:

- розгляд стратегії перспективного розвитку Університету;

- популяризація досягнень Університету в науковій та освітній діяльності;

- надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

- здійснення нагляду за управлінням майном Університету;

- залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету та здійснення контролю за їх використанням;

- забезпечення ефективної взаємодії Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету;

- здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;

- участь у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив подальшого розвитку Університету;

- аналіз діяльності органів управління Університету щодо організації та забезпечення умов для професійного розвитку наукових, науково-педагогічних працівників та створених ними наукових шкіл;

- сприяння у створенні сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Університету;

- внесення на розгляд Вченої ради Університету пропозицій щодо змін у Статуті;

- отримання інформації щодо управління майном та здійснення статутної діяльності Університету в порядку встановленому законодавством та Статутом;

- внесення на розгляд Конференції подання про відкликання Ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом;

- інші дії щодо сприяння у діяльності Університету.

Основною формою діяльності Наглядової ради є її засідання, яке проводиться в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Рішення про проведення засідання приймає Голова Наглядової ради одноособово або на вимогу не менше, як 1/3 членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Вченої ради Університету, ректорату, органів управління структурними підрозділами Університету.

Голова Наглядової ради організовує її роботу і несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень.

Заступник Голови Наглядової ради виконує функції Голови на час його відсутності.

Рішення Наглядової ради вважається ухваленими, якщо за них проголосувало не менше половини статутного складу Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради підписує її Голова або заступник, що виконує його функції.

Втручання органів державного управління в діяльність Наглядової ради не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України.

6.3. Для вирішення поточних питань діяльності Університету можуть бути утворені робочі органи – ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та наукової діяльності Університету Ректор має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (науково-технічну, наукову ради, асоціацію випускників, ради роботодавців, інвесторів, бізнесу тощо).

Положення про робочі та дорадчі органи затверджує Вчена рада Університету.

6.3.1. Ректорат, як робочий орган Університету, вирішує поточні питання освітньої, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності Університету; розробляє і подає на затвердження Вченій раді Університету пропозиції щодо вирішення питань, які віднесені до її компетенції. Ректорат очолює Ректор. До складу ректорату входять проректори, декани, директори коледжів, директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Вчений секретар Університету, директор Наукової бібліотеки, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, начальник відділу кадрів, начальник навчально-методичного відділу, начальник юридичного відділу, голова первинної профспілкової організації працівників, голова первинної профспілкової організації студентів, голова Студентського уряду, директор Студентського містечка, а також можуть входити керівники інших структурних підрозділів. Персональний склад ректорату затверджується наказом Ректора. На засідання ректорату Ректор може запрошувати інших осіб. З питань, які розглядає ректорат, ухвалюються рішення.

На спільних засіданнях ректорату і профспілкового комітету працівників Університету, за участю керівників структурних підрозділів, розглядають питання, передбачені Колективним договором. За результатами спільного засідання ректорату і профспілкового комітету працівників Університету ухвалюються рішення, які є обов’язковими для виконання. У випадках, передбачених законодавством, Ректор видає наказ на виконання ухвалених рішень.

6.3.2. Деканати факультетів організовують, координують та контролюють освітню, наукову, методичну та господарську діяльність факультетів. Деканат очолює декан факультету. Порядок формування, склад та повноваження деканату визначаються у Положенні про факультет, яке затверджує Вчена рада Університету.

6.3.3. Приймальна комісія формує контингент студентів та слухачів Університету всіх форм навчання. Склад, функції та діяльність Приймальної комісії регламентує законодавство України, нормативні акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки: “Положенням про Приймальну комісію вищого навчального закладу”, “Умовами прийому до вищих навчальних закладів” та “Положенням про Приймальну комісію Львівського національного університету імені Івана Франка” і “Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка”. Склад Приймальної комісії затверджує Ректор, який є її головою. Термін повноважень Приймальної комісії – один рік. Приймальна комісія перед закінченням терміну повноважень звітує про результати своєї діяльності перед Вченою радою Університету.

6.3.4. Для формування контингенту аспірантів в Університеті створюється відповідна приймальна комісія.

6.3.5. Порядок утворення та повноваження вищезазначених органів Університету визначають положення про ректорат, адміністративну раду, деканати, приймальну комісію, які затверджує Вчена рада Університету.

Розділ 7

Громадське самоврядування в Університеті

7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу Університету (Конференція), включаючи виборних представників з числа студентів, аспірантів, докторантів.

7.1.1. На Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, яких обирають студенти шляхом прямих таємних виборів.

7.1.2. Конференцію скликають не рідше одного разу на рік.

7.1.3. Ініціаторами скликання Конференції можуть бути Ректор, Вчена рада Університету, профком працівників Університету, а також ініціативна група працівників, яка повинна зібрати не менше 1/5 підписів усіх штатних педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників Університету або ініціативна група студентів Університету, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів усіх студентів Університету, об’єднаних студентським самоврядуванням.

7.1.4. Кількісний склад Конференції становить 350 делегатів.

7.1.5. Порядок обрання і норму представництва делегатів Конференції від підрозділів встановлює Вчена рада Університету.

7.1.6. Конференція Університету:

7.1.6.1. Погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут та зміни і доповнення до нього;

7.1.6.2. Заслуховує щороку звіт Ректора та оцінює його діяльність;

7.1.6.3. Обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

7.1.6.4. Розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень Ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, контрактом;

7.1.6.5. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету і Колективний договір;

7.1.6.6. Заслуховує звіт про виконання Колективного договору;

7.1.6.7. Для забезпечення постійного громадського контролю за дотриманням Статуту та провадженням фінансово-господарської діяльності обирає громадську раду строком на один рік.

7.1.6.8. Затверджує Положення про громадську раду Університету.

7.1.6.9. Розглядає інші питання діяльності Університету.

7.2. Громадська рада є постійно діючим виконавчим органом Конференції, здійснює постійний громадський контроль за дотриманням Статуту, виконанням рішень Конференції, провадженням фінансово-господарської діяльності Університету відповідно до законодавства.

7.2.1  У своїй діяльності Громадська рада Університету керується законодавством, Статутом та рішеннями Конференції.

7.2.2.                       Кількісний склад та структуру Громадської ради Університету затверджує Конференція.

7.2.3. Громадська рада Університету:

7.2.3.1. Бере участь в управління Університетом у порядку, встановленому Статутом;

7.2.3.2. Вносить свої пропозиції та зауваження до проекту кошторису Університету на поточний рік, його видатків та доходів;

7.2.3.3. Організовує громадське обговорення у трудовому колективі кошторису Університету, його видатків та доходів, стану майна Університету та порядку його використання;

7.2.3.4. Делегує своїх представників до робочих та консультативно-дорадчих органів Університету;

7.2.3.5. Вносить свої пропозиції та зауваження до штатного розпису Університету на поточний рік;

7.2.3.6. Виконує інші функції за рішенням Конференції.

7.3. Органом громадського самоврядування факультету є конференція трудового колективу факультету (надалі – Конференція факультету), включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються на факультеті.

7.3.1. На Конференції факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції факультету повинні становити науково-педагогічні та наукові працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які охоплені студентським самоврядуванням та обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

7.3.2. Конференція факультету скликається не рідше одного разу на рік.

7.3.3. Ініціатором скликання Конференції факультету можуть бути декан, Вчена рада факультету, профспілкове бюро факультету або ініціативна група працівників факультету, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів науково-педагогічних та наукових працівників факультету, які працюють на постійній основі.

7.3.4. Кількісний склад, норму представництва та порядок обрання делегатів Конференції факультету від підрозділів визначає Вчена рада факультету, а для новостворених факультетів, до утворення Вченої ради факультету – Вчена рада Університету.

7.3.5. Конференція факультету:

7.3.5.1. Оцінює діяльність декана факультету;

7.3.5.2. Затверджує річний звіт про діяльність факультету;

7.3.5.3. Подає Ректору пропозиції щодо відкликання з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом, укладеним з ним контрактом;

7.3.5.4. Обирає виборних представників до Вченої ради факультету;

7.3.5.5. Рекомендує Конференції кандидатури виборних представників до складу Вченої ради Університету;

7.3.5.6. Обирає делегатів на Конференцію.

 Розділ 8

Студентське самоврядування в Університеті

8.1. В Університеті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету.

Студентське самоврядування є правом всіх студентів, які навчаються в Університеті та об’єднує студентів, які виявили бажання брати у ньому участь. Вони мають рівні права, можуть обирати і бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через виконавчі органи студентського самоврядування, які обирають студенти шляхом прямого таємногоголосування.

8.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка.

8.3. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської академічної групи, факультету, коледжу, гуртожитку, Університету.

Органами студентського самоврядування є студентська рада факультету (коледжу), Студентський уряд Університету, Конференція студентів факультету, коледжу, Університету.

8.4. За погодженням із студентською радою відповідного факультету (коледжу) приймаються рішення про рекомендацію щодо:

8.4.1. Відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання;

8.4.2. Переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

8.4.3. Переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

8.4.4. Призначення заступника декана (заступника директора коледжу);

8.4.5. Поселення і виселення з гуртожитку осіб, які навчаються в Університеті.

8.5. За погодженням із Студентським урядом Університету приймаються рішення про:

8.5.1. Відрахування студентів з Університету у випадку якщо студентська рада факультету не погодила відповідного рішення;

8.5.2. Переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням, у випадку оскарження студентом (студентами) рішення студентської ради факультету;

8.5.3. Призначення проректорів Університету;

8.5.4. Затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосуються осіб, які навчаються в Університеті.

8.6. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів Університету.

8.7. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування Університету.

8.8. Ректор Університету сприяє та забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо.

8.9. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені кошторисом Університету, який ухвалює Вчена рада Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень Університету, отриманих від основної діяльності.

8.10. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

 Розділ 9

 НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є невід’ємною складовою діяльності Університету і провадиться відповідно до вимог Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, а також інших нормативно-правових актів.

9.2. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету є:

9.2.1. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

9.2.2. Провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

9.2.3. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з гуманітарних, природничо-математичних, технічних і соціоекономічних напрямів, які відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки для створення і впровадження нових конкурентноспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства;

9.2.4. Підтримка та розвиток наукових шкіл для підготовки фахівців інноваційного типу;

9.2.5. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;

9.2.6. Забезпечення інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, зокрема участь у міжнародних проектах, створенні об’єктів права інтелектуальної власності, спільних наукових проектах, грантах тощо при збереженні і розвитку досягнень та традицій української вищої школи;

9.2.7. Реалізація повного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних, пошукових досліджень до впровадження розробок у практику;

9.2.8. Розвиток наукової та науково-технічної творчості студентів та інших осіб, які навчаються в Університеті.

9.3. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Університету забезпечується через:

9.3.1. Виконання у встановленому порядку держбюджетних, госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних робіт (НДР) та дослідно-конструкторських робіт (ДКР), а також робіт, які фінансуються за грантами. Виконання НДР та ДКР регламентується законодавством України, локальними нормативно-правовими актами Університету;

9.3.2. Інтеграцію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з науковими установами Національної академії наук України, національними галузевими академіями наук;

9.3.3. Розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з вищими навчальними закладами та іншими установами і організаціями для розв’язання наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень, розробок тощо;

9.3.4. Підготовку монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та інших творів науки з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки;

9.3.5. Організацію та участь у наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо, виконання науково-дослідних, курсових, дипломних, магістерських робіт учасників освітнього процесу;

9.3.6. Проведення наукових і науково-технічних експертиз, експертних досліджень, надання наукових та науково-технічних послуг згідно з чинним законодавством.

9.4. Наукові дослідження в Університеті проводять наукові та науково-педагогічні працівники, а також докторанти, аспіранти та студенти. До виконання НДР і ДКР в Університеті можуть залучатись у встановленому порядку педагогічні та інші працівники Університету, провідні фахівці інших установ та організацій. Наукові дослідження в Університеті організовує та координує науково-дослідна частина Університету.

9.5. Наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність можуть провадити у тому числі створені Університетом юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності Університету до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.

9.6. Університет може проводити спільні наукові дослідження, демонстраційні досліди тощо, у тому числі з використанням земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні Університетом, за умови, що Університет є засновником інноваційних структур різних типів (наукових та технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).

9.7. Університет планує та здійснює наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність на підставі Тематичного плану НДР та ДКР за результатами конкурсів, і на підставі укладених договорів; планує проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах робочого часу; проводить експертну оцінку результатів науково-дослідної роботи, реалізує свої права інтелектуальної власності.

9.8. Університет розпоряджається майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності,здійснює заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які він набув.

9.9. Університет за рахунок власних надходжень оплачує витрати пов’язані із забезпеченням правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, майнових прав, набутих в установленому законом порядку.

9.10. Наукові і науково-технічні дослідження фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень Університету й інших джерел у відповідності з чинним законодавством та Статутом.

Розділ 10

Права та обов‘язки учасників освітнього процесу в Університеті

10.1. Учасниками освітнього процесу в Університеті є:

1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

2) здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті;

3) фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;

4) інші працівники Університету.

10.2. До освітнього процесу в Університету можуть бути залучені роботодавці.

10.3. Науково-педагогічні працівники Університету – це особи, які за основним місцем роботи в Університеті провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

10.4. Педагогічні працівники Університету – це особи, які за основним місцем роботи в Університет провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність.

10.5. Наукові працівники Університету – це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-організаційну діяльність в Університеті та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

10.6. Посади педагогічних працівників можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю.

10.7. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

10.8. Заміщенню вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою Університету.

10.9. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками Університету, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором (зокрема за сумісництвом чи суміщенням) до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

10.10. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету мають право:

1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

3) на захист професійної честі та гідності;

4) брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати та бути обраним делегатом Конференції, Вченої ради Університету чи його структурного підрозділу відповідно до законодавства та Статуту;

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;

6) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних (у вільний від роботи та навчального процесу час), культурно-освітніх підрозділів Університету;

8) на захист права інтелектуальної власності;

9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

11) брати участь в громадських об’єднаннях;

12) на користування базами відпочинку та оздоровчими комплексами Університету;

13) на соціальні виплати та компенсації передбачені колективним договором Університету;

14) на інші права, передбачені законодавством і Статутом.

10.11. На науково-педагогічних і наукових працівників Університету поширюються всі права, передбачені для наукових працівників наукових установ.

10.12. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету зобов’язані:

1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю (для педагогічних та науково-педагогічних працівників), провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних, наукових працівників);

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність (для педагогічних та науково-педагогічних працівників), наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних, наукових працівників);

3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати честь і гідність осіб, які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та законів України, державних символів України та правил соціального співжиття;

4) розвивати в осіб, які навчаються в Університету, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

5) дотримуватися законів, підзаконних нормативно-правових актів, Статуту та інших локальних нормативно-правових актів Університету (правил внутрішнього розпорядку, положення про структурний підрозділ, посадових інструкцій тощо ).

10.13. Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам Університету:

1) створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі працівникам з інвалідністю;

2) виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.

10.14. Педагогічним, науково-педагогічним, науковим та іншим категоріям працівників Університет може встановити більший від передбаченого законодавством розмір доплат та надбавок до заробітної плати за рахунок власних надходжень.

10.15. Педагогічні і науково-педагогічні працівники Університету можуть підвищувати кваліфікацію та проходити стажування в Україні та за кордоном. Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. Стажування за кордоном здійснюється відповідно до угод, укладених Університетом.

10.16. Працівники Університету у встановленому порядку можуть бути представлені до відзначення державними нагородами, почесними званнями, грамотами, державними преміями іншими відзнаками.

10.17. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників Університету можуть передбачатись також правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та іншими локально-правовими актами Університету.

10.18. Особами, які навчаються в Університеті є:

1) здобувачі вищої освіти;

2) інші особи, які навчаються в Університеті.

10.19.1. Здобувачами вищої освіти є:

1) студент – особа, зарахована до Університету з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;

2) аспірант – особа, зарахована до Університету для здобуття ступеня доктора філософії;

3) докторант – особа, зарахована або прикріплена до Університету для здобуття ступеня доктора наук.

10.19.2. До інших осіб, які навчаються в Університеті, належать:

1) слухач – особа, яка навчається в Університеті на підготовчому відділенні або за програмами післядипломної освіти, а також особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги в Університеті;

2) асистент-стажист – особа, яка має вищу освіту ступеня магістра, навчається в асистентурі-стажуванні Університету за мистецькими спеціальностями з метою вдосконалення творчої майстерності;

10.20. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:

10.20.1. Вибір форми навчання в Університеті;

10.20.2. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

10.20.3. Трудову діяльність у позанавчальний час;

10.20.4. Додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

10.20.5. Безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Університету;

10.20.6. Безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

10.20.7. Користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університету у порядку, передбаченому Статутом;

10.20.8. Забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством та актами Університету;

10.20.9. Участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, подання своїх робіт для публікації тощо;

10.20.10. Участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

10.20.11. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

10.20.12. Участь в обговоренні проекту бюджету Університету

10.20.13. Внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

10.20.14. Участь у громадських об’єднаннях;

10.20.15. Участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, його структурних підрозділів (факультетів, коледжів), Вченої ради Університету, вчених рад структурних підрозділів, а також на участь у діяльності органів студентського самоврядування;

10.20.16. Вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету у порядку встановленому вченою радою факультету;

10.20.17. Навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також в інших вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

10.20.18. Академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

10.20.19. Отримання допомоги з коштів Університету;

10.20.20. Академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні (пов’язану з призовом на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, навчанням чи стажуванням в освітніх та наукових установах, у тому числі і за кордоном) із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту», а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

10.20.21. Участь у формуванні індивідуального навчального плану;

10.20.22. Моральне, матеріальне інші види заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

10.20.23. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

10.20.24. Безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

10.20.25. Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

10.20.26. Оскарження дій та бездіяльності органів управління Університету та їх посадових осіб, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

10.20.27. Спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

10.20.28. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

10.20.29. Створення фондів для студентських потреб;

10.20.30. Інші права, визначені законодавством та Статутом.

10.21. Особи, які навчаються в Університеті за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку. Особи, які навчаються в Університеті, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними або юридичними особами, зокрема й іноземними.

10.22. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням Вченої ради Університету можуть призначатися персональні стипендії.

10.23. Особам, які здобули певний освітній рівень в Університеті, може бути надано додаткові переваги при поступленні на вищий ступінь освіти у порядку, передбаченому правилами прийому до Університету.

10.24. Студенти Університету мають право на отримання студентського квитка.

10.25. На осіб, які навчаються в Університеті, поширюються правила внутрішнього розпорядку та інші локальні правові акти.

10.26. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету;

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми;

4) дотримуватись моральних та етичних норм поведінки в академічному середовищі.

10.27. Підставами для відрахування з Університету є:

10.27.1. Завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

10.27.2. Власне бажання особи, яка навчається;

10.27.3. Переведення до іншого навчального закладу;

10.27.4. Невиконання навчального плану ;

10.27.5. Порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом та особою, яка навчається або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

10.27.6. Інші випадки, передбачені законом.

10.28. Невиконанням навчального плану є: невідвідування обов’язкових занять без поважних причин; академічна неуспішність (не складено іспити та заліки впродовж однієї сесії); одержання незадовільної оцінки на державному екзамені, захисті дипломної, магістерської чи іншої випускної роботи; неявка на державний екзамен або на захист дипломної, магістерської чи іншої випускної роботи в період роботи Державної екзаменаційної комісії.

10.29. Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, яка містить інформацію про результати навчання, назви навчальних дисциплін,отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу.

10.30. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення осіб, які навчаються в Університеті, визначається положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Розділ 11

Міжнародне співробітництво

11.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво на засадах інтеграції системи вищої освіти та науки України у світовий і європейський простір, запровадження новітніх технологій освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, взаємообміну науковими ідеями, розробками, знаннями, досвідом тощо, підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців і їх виховання на загальносвітових та європейських цінностях за умови збереження та розвитку досягнень і прогресивних традицій національної вищої школи.

11.2. Правосуб’єктність Університету як учасника міжнародного співробітництва базується на законодавстві України та реалізується через укладення угод з іноземними партнерами про міжнародну академічну мобільність, зовнішньоекономічну діяльність тощо з дотриманням норм і загальновизнаних принципів міжнародного права. Якщо чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надає Верховна Рада України, встановлюють інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством України, Університет у своїй діяльності керується правилами міжнародних договорів.

11.3. Завданнями Університету в сфері міжнародного співробітництва є:

11.3.1. Встановлення, збереження та розвиток дружніх взаємовигідних стосунків із вищими навчальними закладами, фондами, науковими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, іншими юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами; поглиблення міжнародної співпраці в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

11.3.2. Підвищення рівня інтеграції у світовий освітньо-науковий простір;

11.3.3. Залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм;

11.3.4. Поширення на міжнародному рівні результатів наукових, технічних, технологічних та інших розробок Університету;

11.3.5. Співпраця з Європейською мережею національних центрів інформації про академічну мобільність та визнання.

11.4. Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:

11.4.1. Участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

11.4.2. Проведення спільних наукових досліджень;

11.4.3. Організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

11.4.4. Участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

11.4.5. Спільна видавнича діяльність;

11.4.6. Надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам;

11.4.7. Створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;

11.4.8. Відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Університетом та іноземними партнерами;

11.4.9. Залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів та наукових установ для участі в освітній та науковій діяльності в Університеті;

11.4.10. Скерування осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах;

11.4.11. Сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та осіб, які навчаються в Університеті;

11.4.12. Участь у роботі міжнародних організацій;

11.4.13. Участь у здобутті міжнародних грантів, у тому числі спільно з закордонними університетами-партнерами;

11.4.14. Використання для спільних досліджень на договірних засадах разом із закордонними науковими центрами сучасних лабораторій, обладнання та навчально-наукових стаціонарів;

11.4.15. Проведення міжнародної експертизи окремих навчальних програм і курсів через залучення відповідних іноземних структур з метою оцінки якості знань;

11.4.16. Інші напрями і форми, не заборонені законом;

11.5. Університет провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України на підставі укладених договорів з іноземними фізичними та юридичними особами.

11.6.Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:

11.6.1. Організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України та осіб з числа громадян України до навчання за кордоном;

11.6.2. Провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

11.6.3. Організація навчання за кордоном;

11.6.4. Виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

11.7. Університет має право:

11.7.1. Самостійно провадити зовнішньоекономічну діяльність на підставі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами, мати власний валютний рахунок;

11.7.2. В порядку, визначеному законодавством, здійснювати трансфер технологій, експорт та імпорт устаткування, інших товарів; надавати послуги, виконувати роботи тощо;

11.7.3. Проводити спільну видавничу діяльність зі своїми закордонними партнерами, а також створювати з ними підприємства, центри, лабораторії, технопарки тощо;

11.7.4. Надавати іноземним громадянам послуги для здобуття вищої та післядипломної освіти; проводити освітню діяльність, пов’язану з навчанням іноземних студентів, а також з підготовки наукових кадрів для іноземних держав;

11.7.5. Відряджати за кордон наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для наукової та викладацької роботи; залучати для викладацької та наукової роботи іноземних фахівців відповідної кваліфікації;

11.7.6. Самостійно встановлювати ціни на виконання робіт та надання послуг під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

11.7.7. Залучати на договірних засадах майно і кошти нерезидентів, українських та іноземних громадян, осіб без громадянства;

11.7.8. Отримувати спонсорську допомогу, пожертви та кошти, передбачені правочинами юридичних та фізичних осіб України, інших держав;

11.7.9. Використовувати валютні та матеріальні надходження для забезпечення статутної діяльності згідно з законодавством.

11.8. Університет в установленому порядку проводить роботу, пов’язану із визнанням іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій тощо.

11.9. Університет відповідає за свої зобов’язання, які виникають під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, в порядку, визначеному законодавством України.

11.10. Представництво Університету в міжнародному співробітництві здійснює Ректор.

Розділ 12

Майно та фінансово-господарська діяльність Університету

12.1. Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

 Майно, закріплене за Університетом Засновником, належить Університету на праві господарського відання.

 Університет може мати у власності майно, зокрема придбане за власні надходження, благодійні внески та гранти, відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, отримане від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу тощо.

 Майно, передане в господарське відання Університету, не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Засновника та Конференції, крім випадків, передбачених законодавством.

12.2. Університет володіє, користується та розпоряджається майном:

12.2.1. Переданим йому Засновником, державними органами та органами місцевого самоврядування;

12.2.2. Придбаним за бюджетні кошти;

12.2.3. Придбаним за власні надходження, благодійні внески та гранти, відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на рахунках в установах державних банків;

12.2.4. Придбаним за рахунок доходів від діяльності, яка визначена Статутом;

12.2.5. Набутим з інших підстав, що не заборонені законами та іншими нормативно-правовими актами України (пожертви, дарунки, заповіти, доброчинна діяльність, благодійні внески та гранти тощо).

12.3. Повноваження Університету щодо майна визначаються Законами України, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Розпорядження майном, закріпленим за Університетом Засновником, здійснюється за його згодою.

Університет самостійно розпоряджається майном, яке є у його власності.

Рішення про розпорядження майном Університету приймає Ректорат. Відчуження нерухомого майна здійснюється за попереднім дозволом Вченої ради Університету.

12.4. Землекористування, набуття та реалізацію прав на земельні ділянки Університет здійснює відповідно до Земельного кодексу України.

12.5. Кошти, що одержані від продажу майна чи від його оренди, спрямовуються на здійснення статутної діяльності Університету в порядку, визначеному законодавством.

Передача в оренду майна, закріпленого за Університетом на праві господарського відання, здійснюється без права його викупу.

12.6. Шкода, завдана Університетові його працівниками, іншими фізичними або юридичними особами, відшкодовується у розмірі і порядку, встановлених відповідними законодавчими актами України. Ректор відповідно до законодавства має право списувати безнадійну заборгованість перед Університетом та непридатне для користування майно.

12.7. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень Університету, благодійних внесків та грантів, відсотків, отриманих від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

12.8. Джерелами фінансування Університету є:

12.8.1. Асигнування з державного бюджету;

12.8.2. Кошти, отримані від плати за послуги (роботи), що надаються згідно з освітньою, науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю;

12.8.3. Кошти, отримані від плати за послуги (роботи), що надаються згідно з навчально-виробничою діяльністю, експертних та інших досліджень тощо;

12.8.4. Кошти від здійснення прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

12.8.5. Кошти від господарської діяльності;

12.8.6. Плата за оренду майна, проживання в гуртожитку;

12.8.7. Кошти, отримані від реалізації майна;

12.8.8. Дотації та інші кошти від органів державної влади і місцевого самоврядування;

12.8.9. Позики і банківські кредити;

12.8.10. Надходження коштів від цінних паперів, майнової участі у статутному капіталі інших юридичних осіб, розміщення на рахунках в установах державних банків коштів Університету, благодійних внесків та грантів;

12.8.11. Фінансування Університету може здійснюватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.

12.9. Університет самостійно розпоряджається коштами, отриманими від статутної діяльності і може створювати фонди науково-технічного та соціального розвитку, фонд матеріального заохочення тощо.

 Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання інших освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

12.10. Університет самостійно визначає зміст і форми фінансово-господарських зв'язків зі структурними підрозділами крім випадків, передбачених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

 Не менше 30 % коштів, отриманих внаслідок діяльності структурного підрозділу Університету, спрямовується на потреби відповідного структурного підрозділу.

Сума коштів, що спрямовуються на розвиток відповідного структурного підрозділу та порядок їх розподілу визначаються у Кошторисі Університету.

12.11. Університет має право:

12.11.1. Інтелектуальної власності на результати інтелектуальної, творчої діяльності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);

12.11.2. Засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету (кошти, отримані з джерел не заборонених законом, які не мають походження із бюджету) та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

12.11.3. Використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;

12.11.4. Утримувати, облаштовувати, здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний і поточні ремонти майна як господарським способом, так і за договорами підряду, які укладаються з будівельно-монтажними та іншими організаціями; погоджувати оплату за виконання робіт;

12.11.5. Встановлювати та змінювати розмір і порядок оплати освітніх та інших послуг (робіт), що надаються (виконуються) на договірній основі в межах, визначених законодавством;

12.11.6. Користуватися позиками та банківськими кредитами, володіти цінними паперами, мати кошти на представницькі витрати;

12.11.7. Створювати власні або використовувати за договорами матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

12.11.8. Створювати та розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурно-мистецьких структурних підрозділів;

12.11.9. Спрямовувати кошти на придбання, будівництво, благоустрій соціально-побутових об’єктів та іншого майна, на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших категорій працівників, а також осіб, які навчаються в Університеті;

12.11.10. Відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземній валютах у банках відповідно до законодавства, зберігати кошти Університету на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках установ державних банків;

12.11.11. Здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

12.11.12. Брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю Університету малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності);

12.11.13. Засновувати навчальні заклади і наукові установи, окремі структурні підрозділи, у тому числі відокремлені, для надання платних послуг;

12.11.14. Засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;

12.11.15. Шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо);

12.11.16. Створювати юридичні особи приватного права та брати участь у формуванні їх статутного капіталу будь-якими видами майна, придбаного за рахунок власних надходжень; благодійних внесків та грантів; відсотків, отриманих від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків.

12.11.17. Встановлювати підвищені посадові оклади, стипендії та інші заохочувальні виплати, відповідно до чинного законодавства; встановлювати на договірній (контрактній) основі розмір оплати праці науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших категорій працівників, у тому числі запрошених із-за кордону;

12.11.18. Oплачувати відрядження, в тому числі і закордонні стажування, працівникам та особам, які навчаються в Університеті за рахунок коштів Університету;

12.11.19. Oплачувати перебування в Університеті іноземних фахівців та студентів відповідно до укладених угод;

12.11.20. Преміювати працівників Університету (як окремих працівників, так і всіх працівників структурних підрозділів), надавати їм матеріальну допомогу за рахунок фондів оплати праці, матеріального заохочення, соціальної захищеності;

12.11.21. Надавати матеріальну допомогу в разі хвороби, каліцтва або смерті працівника Університету (колишнього працівника, який вийшов на пенсію з Університету), члена родини працівника Університету (колишнього працівника, який вийшов на пенсію з Університету), особи, яка навчається в Університеті або члена її сім’ї. Розмір допомоги визначається рішенням ректорату;

12.11.22. Надавати працівникам Університету (колишнім працівникам, які вийшли на пенсію з Університету), які працюють на постійній основі, послуги на пільгових умовах;

12.11.23. Виділяти кошти на медичне обслуговування, лікування, оздоровлення працівників Університету, які працюють на постійній основі (включно з членами їх сімей), здешевлення харчування;

12.11.24. Надавати фізичним та юридичним особам платні освітні та інші послуги за умови забезпечення належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

12.11.25. Використовувати власні надходження на покриття витрат, пов'язаних із організацією та наданням послуг згідно з основною діяльністю Університету.

12.11.26. Використовувати власні надходження на виконання відповідних цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних та інших потреб земельних ділянок та розміщених на них об'єктів нерухомого майна.

12.11.27. Здійснювати інші права, передбачені законодавством та Статутом.

12.12. Університет сплачує податки та інші обов’язкові платежі згідно із законодавством України.

12.13. Оплата праці працівників Університету здійснюється відповідно до чинного законодавства, Колективного договору та Статуту. До посадових окладів працівникам Університету можуть встановлюватися надбавки та доплати. За виконання особливо важливих доручень та робіт можуть встановлюватися одноразові (або на певний період) надбавки.

Надбавки та доплати встановлює і скасовує Ректор на умовах, визначених Колективним договором.

12.14. Університет самостійно здійснює бухгалтерський та інші види обліку, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами діяльності Університету.

 Аудит фінансової діяльності Університету здійснюється згідно із законодавством України.

12.15. Університет має право провадити фінансово-господарську, у тому числі підприємницьку, діяльність в Україні та за її межами.

Результати фінансово-господарської (підприємницької) діяльності Університету відображаються у його кошторисі. Процес підготовки проекту кошторису Університету забезпечує ректорат. Проект кошторису розглядається на спільному засіданні ректорату та профкому Університету. Затвердженню кошторису Університету передує його громадське обговорення в структурних підрозділах та в Університеті. Пропозиції, висловлені на громадському обговоренні, розглядає Вчена рада Університету під час затвердження кошторису.

12.16. Зовнішньоекономічна діяльність Університету проводиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами на надання освітніх та інших, у тому числі, платних послуг.

12.17. Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, охорони праці та безпеки життєдіяльності включаються у План соціального розвитку та Колективний договір Університету.

Розділ 13

Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

13.1. Зміни та доповнення до Статуту приймає Конференція, за поданням Вченої Ради Університету.

13.2. Ініціатором внесення змін та доповнень до Статуту можуть бути Ректор, Вчена рада Університету, Наглядова рада Університету, профком працівників Університету, ініціативна група працівників, яка повинна зібрати підписи не менше 1/5 усіх педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників Університету або ініціативна група студентів і аспірантів Університету, яка повинна зібрати підписи не менше 1/3 усіх студентів та аспірантів Університету, об’єднаних студентським самоврядуванням.

13.3. Пропозиції і обґрунтування щодо внесення змін та доповнень до Статуту розглядає Вчена Рада Університету.

Розділ 14

Порядок реорганізації та ліквідації Університету

14.1. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Університету приймає Кабінет Міністрів України.

Розділ 15

Прикінцеві положення

15.1. Статут, зміни та доповнення до нього приймає Конференція, підписує Ректор Університету і затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

15.2. Статут, зміни та доповнення до нього набувають чинності з моменту їх реєстрації.

Адміністратор

адміністратор сайту, ProAdmin

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua